UBYTOVACÍ PORIADOK

Hostel Alex, Bojnická 22, Bratislava

Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia

Alex Grand s.r.o., Bojnická 22, 831 04 Bratislava


Článok I.
Podmienky, spôsob ubytovania a všeobecné ustanovenia

1. Klient je povinný pri príchode do ubytovacieho zariadenia predložiť príslušnému zamestnancovi ubytovacieho zariadenia doklad o totožnosti. Klient dostane kľúč od izby.

2. Klient používa izbu v čase, ktorý bol dohodnutý s ubytovacím zariadením.

3. Klient je povinný uhradiť platbu za objednané ubytovanie a poskytnuté služby v súlade s platným cenníkom vopred pri nástupe na pobyt, týmto nie sú dotknuté platobné podmienky na základe individuálnych zmluvných dojednaní.

4. Prípadný cenový rozdiel objednaných a poskytnutých služieb sa vyrovná prípadným doplatením nedoplatku alebo vrátením preplatku pri skončení pobytu.

5. Klient pri obsadení izby si vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a prípadné nedostatky ihneď nahlási ubytovaciemu zariadeniu.

6. Klient v ubytovacom zariadení nemôže bez súhlasu správcu premiestňovať interiérové zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej alebo inej inštalácie.

7. V ubytovacom zariadení na izbách nie je dovolené klientom používať vlastné elektrické a plynové - prenosné spotrebiče, okrem elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu a to sušič vlasov, holiaci strojček a pod.

8. V celom ubytovacom zariadení platí prísny zákaz fajčenia.

9. Pri vyzvaní zodpovedného zamestnanca ubytovacieho zariadenia sa musí klient preukázať ubytovacím preukazom. Klient súhlasí s tým, že do jeho izby počas celej doby trvania jej prenájmu má právo vstúpiť̌ s cieľom vykonania svojich služobných povinností gazdiná, chyžná, údržbár, pripadne iný zodpovedný pracovník ubytovacieho zariadenia, alebo ním poverený dodávateľ služieb (ako napríklad dodávatelia deratizačných a dezinfekčných služieb, elektrikári a podobne).

10. V izbe, kde je ubytovaný, môže klient prijímať návštevy len s výslovným súhlasom zodpovedného pracovníka  alebo vedenia ubytovacieho zariadenia v čase od 08,00 hod. do 22,00 hod.

11. Psy a iné zvieratá sú v ubytovacom zariadení zakázané.

12. Pred odchodom z ubytovacieho zariadenia je klient povinný skontrolovať izbu (uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlá v izbe a priľahlých priestoroch izby, vypnúť elektrické spotrebiče, ktoré sa nachádzajú v izbe, uzavrieť okná) a zavrieť, prípadne zamknúť vchodové dvere izby a kľuč odovzdať na recepcii.

13. Ubytovacie zariadenie nezodpovedá za peniaze, cenné veci a doklady, ako aj za veci vnesené klientom do ubytovacieho zariadenia.

14. Klient sa nesmie v izbe ani na chodbách ubytovacieho zariadenia hlučne zabávať, spievať, nahlas počúvať rozhlasový alebo televízny program. V čase od 22,00 hod. do 06,00 hod. je nočný kľud.

15. Klient  nesmie obťažovať a vyrušovať ostatných ubytovaných hostí, klopať na izby či vstupovať do ich izieb  bez ich výslovného pozvania. 

16. Klient je oprávnený parkovať na parkovisku pri objekte.

17. Sťažnosti, reklamácie hostí, prípadné pripomienky a návrhy na zlepšenie činnosti ubytovacieho zariadenia prijíma recepcia ubytovacieho zariadenia.

18. Klient je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku od momentu, kedy si prenajal izbu. V prípade, že ho závažným spôsobom poruší, vedenie ubytovacieho zariadenia má právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacej služby aj pred uplynutím dohodnutej doby.

19. Klienti sú povinní udržiavať poriadok a čistotu v spoločných priestoroch a každé väčšie znečistenie priestorov bude účtované ako samostatná položka.

Článok II.

Zodpovednosť ubytovacieho zariadenia a klienta

1. Za cennosti zodpovedá ubytovacie zariadenie iba v tom prípade, ak boli predmety na úschovu prevzaté do úschovy na základe potvrdenia.

2. Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá klient podľa platných predpisov Slovenskej republiky. Klient ako zodpovedný zástupca taktiež zodpovedá aj za škody spôsobené neplnoletými osobami, za ktoré je zodpovedný.

Článok III.

Záverečné ustanovenia

1. Klient a ubytovacie zariadenie sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. 
2. V prípade, že klient poruší ustanovenia ubytovacieho poriadku, má správca ubytovacieho zariadenia právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacích služieb pred uplynutím dohodnutého času. V prípade, ak hosť dobrovoľne neopustí ubytovacie zariadenie zodpovedný pracovník privolá bezpečnostnú službu, ktorá zabezpečí nútený výkon rozhodnutia o okamžitom zrušení ubytovania.


V Bratislave dňa 01.06.2015

NAVŠTÍVTE NÁS

Bojnická 22, 831 04 Bratislava

ZAVOLAJTE NÁM

+421 908 206 288

NAPÍŠTE NÁM

info@alexgrand.sk

AKO SA K NÁM DOSTANETE

autobusom č. 57 - zastávka Žabí majer

OTVÁRACIA DOBA


RECEPCIA

PONDELOK - PIATOK

7:00 - 20:30

HOSTEL

NON-STOPVytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky