VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY HOSTEL ALEX

Všeobecné podmienky

 1. Tieto obchodné podmienky platia pre zmluvy o prenájme izieb, služby spojené s ubytovaním, služby reštaurácie a všetky ostatné služby a dodávky ubytovacieho zariadenia.
 2. Zmluva nadobúda platnosť prijatím ponuky ubytovacieho zariadenia klientom. Písomné potvrdenie o prenajatí izieb je na rozhodnutí ubytovacieho zariadenia. Zmluvnými stranami sú ubytovacie zariadenie a klient. Klientom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorí s ubytovacím zariadením  zmluvu o poskytnutí služieb alebo zašle ubytovaciemu zariadeniu záväznú objednávku, rezerváciu. Pri objednávke treťou osobou je táto rovnako zodpovedná voči ubytovaciemu zariadeniu spolu s ubytovaným klientom ako spoločný dlžník za všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvy.
 3. V prípade rezervácie priamo v ubytovacom zariadení je zmluva s ubytovacím  zariadením  uzavretá prijatím ponuky zo strany klienta. Klient berie na vedomie, že si prečítal sprístupnené zmluvné podmienky a že ich prijal ako súčasť zmluvy.
 4. V prípade rezervácie prostredníctvom iných spôsobov (e-mailom, telefonicky, faxom), sú okrem počtu nocí, osôb, izieb požadované aj nasledujúce údaje: meno/názov spoločnosti a jej obchodné údaje, adresa/sídlo (ulica, PSČ, mesto, krajina, telefonický kontakt, e-mailová adresa).

Služby, ceny a platba

 1. Ubytovacie zariadenie je povinné držať klientom rezervované izby k dispozícii a poskytovať riadne dohodnuté služby.
 2. Ubytovacie zariadenie je oprávnené požadovať v čase rezervácie zálohu na svoje služby vo výške 100% ceny ubytovania. Rezervácia ubytovania je pre ubytovacie zariadenie záväzná až dňom prijatia úhrady zálohovej platby na účet ubytovacieho zariadenia. V prípade neuhradenia zálohy v termíne splatnosti sa rezervácia automaticky ruší.
 3. Klient je povinný za dohodnuté ubytovanie, alebo iné služby či tovary ním využité, riadne zaplatiť a to podľa platného cenníka ubytovacieho zariadenia. Toto platí aj pre služby či tovary ubytovacieho zariadenia voči tretím osobám, ktoré boli vyvolané klientom. Cenník služieb a tovarov je k nahliadnutiu na recepcii ubytovacieho zariadenia.
 4. Dohodnuté ceny obsahujú okrem ceny za ubytovanie aj daň z pridanej hodnoty a miestne dane. Ak sa zmení zákonná daň z pridanej hodnoty, alebo miestne dane týkajúce sa izieb a služieb už zmluvne dojednaných ceny sa zodpovedajúcim spôsobom upravia.
 5. Ubytovacie zariadenie môže súhlasiť so zmenou už rezervovaných služieb ubytovania ako je napríklad zníženie počtu rezervovaných izieb, alebo zmena v dĺžke pobytu klienta, len po zaplatení vyššej sadzby za skrátené ubytovanie.
 6. Ubytovacie zariadenie je oprávnené od klienta požadovať kedykoľvek okamžitú platbu akumulovaných pohľadávok. Pri omeškaní platby je ubytovacieho zariadenia oprávnené požadovať úroky z omeškania.
 7. Klient nie je oprávnený bez písomného súhlasu ubytovacieho zariadenia započítať si akúkoľvek splatnú, alebo nesplatnú pohľadávku.

Podmienky, spôsob ubytovania a všeobecné ustanovenia

 1. V ubytovacom zariadení môže byť ubytovaný len klient, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený. Klient je povinný pri príchode do ubytovacieho zariadenia predložiť príslušnému zamestnancovi ubytovacieho zariadenia doklad totožnosti. Klient dostane kľúč od izby.
 2. Klient používa izbu v čase, ktorý bol dohodnutý s ubytovacím zariadením. Ubytovať sa je možné v čase od 14:00 do 20:00.
 3. Klient je povinný uhradiť platbu za objednané ubytovanie a poskytnuté služby v súlade s platným cenníkom vopred pri nastúpení na pobyt, týmto nie sú dotknuté platobné podmienky na základe individuálnych zmluvných dojednaní.
 4. Prípadný cenový rozdiel objednaných a poskytnutých služieb sa vyrovná prípadným doplatením nedoplatku alebo vrátením preplatku pri skončení pobytu.
 5. Klient pri obsadení izby si vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a prípadné nedostatky ihneď nahlási ubytovaciemu zariadeniu.
 6. Klient v ubytovacom zariadení nemôže bez súhlasu správcu premiestňovať interiérové zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej alebo inej inštalácie.
 7. V ubytovacom zariadení na izbách nie je dovolené klientom používať vlastné elektrické a plynové - prenosné spotrebiče, okrem elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu a to sušič vlasov, holiaci strojček a pod.
 8. V ubytovacom zariadení je možné sa bezplatne a bezdrôtovo pripojiť na internet cez wifi.
 9. Klientom nie je dovolené na izbách požívanie alkoholických nápojov alebo iných omamných látok.
 10. V celom ubytovacom zariadení platí prísny zákaz fajčenia.
 11. Klient súhlasí s tým, že do jeho izby počas celej doby trvania jej prenájmu má právo vstúpiť̌ s cieľom vykonania svojich služobných povinností gazdiná, chyžná, údržbár pripadne iný zodpovedný pracovník ubytovacieho zariadenia.
 12. V izbe, kde je ubytovaný, môže klient prijímať návštevy len s výslovným súhlasom zodpovedného pracovníka alebo vedenia ubytovacieho zariadenia v čase od 08,00 hod. do 22,00 hod.
 13. Ubytovanie malých domácich zvierat v ubytovacom zariadení je možné po dohode.
 14. Pred odchodom z ubytovacieho zariadenia je klient povinný skontrolovať izbu (uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlá v izbe a priľahlých priestoroch izby, vypnúť elektrické spotrebiče, ktoré sa nachádzajú v izbe, uzavrieť okná) a zavrieť, prípadne zamknúť vchodové dvere izby a kľuč odovzdať na recepcii, ak s vedením ubytovacieho zariadenia nie je dohodnuté inak.
 15. Ubytovacie zariadenie nezodpovedá za peniaze, cenné veci a doklady tak ako aj za veci vnesené klientom do ubytovacieho zariadenia.
 16. Klient sa nesmie v izbe ani na chodbách ubytovacieho zariadenia hlučne zabávať, spievať, nahlas počúvať rozhlasový alebo televízny program. V čase od 22,00 hod. do 06,00 hod. je nočný pokoj.
 17. Klient je oprávnený parkovať na parkovisku pri objekte, ktoré je oplotené a strážené kamerovým systémom.
 18. Sťažnosti, reklamácie hostí, prípadné pripomienky a návrhy na zlepšenie činnosti ubytovacieho zariadenia prijíma vedenie ubytovacieho zariadenia.
 19. Klient je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku od momentu, kedy si prenajal izbu. V prípade, že ho závažným spôsobom poruší, vedenie ubytovacieho zariadenia má právo odstúpiť od zmluvy a poskytnutí ubytovacej služby aj pred uplynutím dohodnutej doby.
 20. Klienti sú povinní udržiavať poriadok a čistotu v izbách ako aj v spoločných priestoroch a každé väčšie znečistenie priestorov bude účtované ako samostatná položka.

Zodpovednosť ubytovacieho zariadenia a klienta

 1. Za cennosti zodpovedá ubytovacie zariadenie iba v tom prípade, ak boli predmety na úschovu prevzaté do úschovy na základe potvrdenia.
 2. Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá klient podľa platných predpisov Slovenskej republiky. Klient ako zodpovedný zástupca taktiež zodpovedá aj za škody spôsobené neplnoletými osobami, za ktoré je zodpovedný.

Odstúpenie od zmluvy, zrušenie objednávky

 1. Klient je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s ubytovacím zariadením  iba ak to bolo výslovne zmluvne dohodnuté, existuje iné zákonné právo na odstúpenie od zmluvy, alebo s tým ubytovňa výslovne súhlasí. Zmluvná dohoda o práve na odstúpenie zmluvy, ako aj súhlas s odstúpením od zmluvy musia mať písomnú formu. Neoznámené nevyužitie objednaných služieb ubytovacieho zariadenia klientom (objednávateľom)  sa nepovažuje za storno objednávky.  
 2. Storno podmienky pri stornovaní, skrátení pobytu klienta:                                                                                  - v prípade, ak klient skráti dohodnutý pobyt, je ubytovacie zariadenie oprávnené vyúčtovať klientovi plnú výšku dohodnutej ceny a to za celú dĺžku objednaného pobytu,                                                                  - pri storne do 31 pracovných dní pred dňom rezervácie služieb v ubytovacom zariadení 0% z ceny dohodnutých služieb ubytovacieho zariadenia,                                                                                                      - - pri storne od 30 do 15 pracovných dní pred dňom rezervácie služieb v ubytovacom zariadení 30% z ceny objednaných služieb ubytovacieho zariadenia (bez dane za ubytovanie vo výške 1,70 € osoba/noc),   - pri storne od 14 do 7 pracovných dní pred dňom rezervácie služieb v ubytovacom zariadení 80% z ceny objednaných služieb ubytovacieho zariadenia (bez dane za ubytovanie vo výške 1,70 € osoba/noc),            - - pri storne od 6 do 0 pracovných dní pred dňom rezervácie služieb v ubytovacom zariadení 100% z ceny objednaných služieb ubytovacieho zariadenia (bez dane za ubytovanie vo výške 1,70 € osoba/noc).
 3. Storno poplatok bude automaticky započítaný s prijatou zálohou za pobyt a klientovi bude vrátený len rozdiel sumy a to do 30 dní.

 4. Napriek vyššie uvedeným storno podmienkam si ubytovacie zariadenie vyhradzuje právo posúdiť storno podmienky individuálne.
 5. Ubytovacie zariadenie je oprávnené od zmluvy odstúpiť aj v mimoriadnych prípadoch a to najmä: vyššia moc alebo iné okolnosti, za ktoré ubytovacie zariadenie nemôže niesť zodpovednosť; pri rezervácii boli zo strany klienta uvedené nepravdivé informácie, alebo nejaké dôležité informácie boli zamlčané; ubytovacie zariadenie má oprávnené dôvody domnievať sa, že využitie služieb ubytovacieho zariadenia by mohlo ohroziť riadnu prevádzku ubytovacieho zariadenia, jeho bezpečnosť. Oprávnené odstúpenie ubytovacieho zariadenia od zmluvy nezakladá klientovi právo na náhradu škody.

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia slovenským právnym poriadkom.
 2. Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok boli alebo by sa stali neúčinnými alebo neplatnými, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok.
 3. Klient pri realizácii objednávky potvrdzuje súhlas s týmito platnými všeobecnými obchodnými podmienkami ubytovacieho zariadenia. Ubytovacie zariadenie si vyhradzuje právo na zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia všeobecných obchodných podmienok je splnená ich umiestnením na dostupných miestach v priestoroch ubytovacieho zariadenia a na jeho webových stránkach.

V Bratislave, dňa 01.06.2015

NAVŠTÍVTE NÁS

Bojnická 22, 831 04 Bratislava

ZAVOLAJTE NÁM

+421 908 206 288

NAPÍŠTE NÁM

info@alexgrand.sk

AKO SA K NÁM DOSTANETE

autobusom č. 57 - zastávka Žabí majer

OTVÁRACIA DOBA


RECEPCIA

PONDELOK - PIATOK

7:00 - 20:30

HOSTEL

NON-STOPVytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky